Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
 

 

 

Linciau Pwysig

Newyddion

Croeso i Safle We Ysgol Gymuned Penisarwaen.

 
Hysbysfwrdd

Llawlyfr Ysgol Gymuned Penisarwaen 2019-20 - cliciwch yma

Dyddiadau Tymhorau/Gwyliau 2019/20 ~ cliciwch yma


Newyddion Diweddaraf

Llawlyfr Ysgol Gymuned Penisarwaen 2019 - 2020 - cliciwch yma

Llawlyfr Ysgol Gymuned Penisarwaen 2015 - 2016 - cliciwch yma

 

Diwrnod Mor Ladron - Roedd 'na fwrlwm yn nosbarth y Cyfnod Sylfaen dydd Mawrth Mai 2ofed, gyda phawb wedi gwneud ymdrech arbennig i wisgo i fyny fel mor ladron fel rhan o’i thema “Y Môr”. Roeddent wedi bod yn brysur yn gwneud bisgedi a chŵn poeth siâp cwch.


Cystadleuaeth Criced –Bu rhai o ddisgyblion Bl 3 i 6 yn cynrychioli’r ysgol yn y twrnament criced yng Nghanolfan Arfon dydd Iau Mehefin 19eg.


Gŵyl Ynni Rheilffordd Llyn Padarn. -Fel rhan o’r gwaith ar drydan y mae disgyblion Bl 3 i 6 wedi bod yn astudio, cafodd rhai ohonynt gyfle i fynychu’r Ŵyl Ynni dydd Iau Mehefin 19eg.


Cymanfa Ganu yn Eglwys Santes Helen -Cynhaliwyd Cymanfa Ganu i agor gweithgareddau wythnos y Carnifal yn yr Eglwys Nos Sul 29/6/14 am 6:30 o’r gloch. Roedd eitem gan  blant yr Ysgol yn ystod y noson.


Symud Dosbarthiadau -  Bydd Dydd Iau Gorffennaf 3ydd yn ddiwrnod prysur iawn yn yr Ysgol pan fydd pawb yn cael cyfle i symud i fyny i’r dosbarth y byddant ynddo ym mis Medi. Yn ogystal byddwn yn gwahodd y plant a fydd yn mynychu’r Ysgol am y tro cyntaf yn y dosbarth meithrin yma am y bore. Gobeithio y bydd pawb yn mwynhau’r profiadau yma yn fawr iawn.


Ymweld â’r Ysgol Uwchradd – Bydd Bl 6 yn cael cyfle i fynd ar eu hail ymweliad ac Ysgol Brynrefail dydd Iau Gorffennaf3ydd. Dymunwn y gorau i Elin, Brett, Ioan, Cai William a Llion pan fyddant yn cychwyn eu haddysg yno yn Mis Medi.


Tripiau diwedd Tymor yr Haf - Dydd Gwener Gorffennaf 4ydd bydd Dosbarthiadau 3,4,5 a 6 yn cael mynd i Ganolfan Conwy yn Llanfairpwll ble byddant yn cymryd rhan mewn amryw o weithgareddau gwahanol. Bydd Dosbarthiadau Derbyn a Bl 1 a 2 yn mynd i Sw Mor Môn dydd Mercher Gorffennaf 9fed. Bydd cyfle iddynt dan oruchwyliaeth gymryd rhan mewn “safari” ar y traeth.


Mabolgampau – Gobeithir cynnal y mabolgampau pnawn dydd Iau Gorffennaf 10fed am 1:30 o’r gloch os bydd y tywydd yn caniatau. Croeso cynnes i bawb ddod i gefnogi’r plant.


Gwyliau Haf -Bydd yr Ysgol yn cau dydd Gwener Gorffennaf 18fed ac yn ail agor i’r plant dydd Mawrth Medi 2ail.

Tynnu lluniau
Daeth Gwynant Parri i’r Ysgol ar Fawrth 11eg i dynnu lluniau’r dosbarthiadau.

Gwasanaeth Tan
Galwodd Gwawr Williams yn yr ysgol ar Fawrth 12fed i roi cyflwyniad ar ddiogelwch tân yn y cartref i BL 3 i 6.

Gwasanaeth Boreol
Croesawyd Mr Andrew Setatree i’r Ysgol bore dydd Mawrth Ebrill 1af i gynnal y Gwasanaeth boreol.

Ymweliad
Treuliodd PC Meirion Williams fore dydd Mercher Ebrill 2ail yn sgwrsio gyda’r dosbarthiadau yn eu tro am beryglon defnyddio cyffuriau ac alcohol.

Cinio Groegaidd
Mwynhawyd cinio blasus gyda naws Groegaidd wedi ei baratoi gan Anti Carolyn ac Anti Mandy dydd Gwener Ebrill 11eg. Roedd y byrddau ar Neuadd wedi ei addurno gyda baneri gwlad Groeg.

Y Pasg
Mae pawb wedi bod yn brysur iawn yn y dosbarthiadau yn gwneud cardiau ac addurniadau ar gyfer dathlu’r Pasg.

Rhedeg Traws Gwlad
Llongyfarchiadau mawr i Abbi a Georgia Parkinson fu’n aelodau allweddol o dîm rhedeg traws gwlad clwb Menai Track & Field a lwyddodd i ennill Cynghrair Traws Gwlad Gogledd Cymru Dan 11 yn ddiweddar.

Sioe “Hei Hogia Bach”
Croesawyd Dyfrig Evans a Catrin Mara i’r ysgol bore dydd Mawrth Chwefror18fed. Roedd pawb wedi mwynhau gwrando arnynt yn cyflwyno storiâu o wahanol lyfrau mewn arddull hwyliog iawn.

Gala Nofio
Bu rhai o ddisgyblion Bl 3 i 6 yn cymryd rhan mewn Gala Nofio yn y Ganolfan Hamdden yng Nghaernarfon dydd Iau Mawrth13eg. Llongyfarchiadau i bawb am gymryd rhan, daeth yr Ysgol yn 4ydd allan o 12 ar y diwedd da iawn chi !.

Dydd Gŵyl Dewi
Cafodd y plant gyfle i ddod i’r ysgol mewn gwisg yn gysylltiedig â Chymru ar Fawrth1af. Yn y prynhawn cynhaliwyd pnawn Te Cymreig gan bwyllgor y Neuadd Gymuned gyda phlant yr ysgol ac aelodau’r pwyllgor yn paratoi’r adloniant . Roedd llawer o wahanol bobol o’r Gymuned wedi troi mewn ac wedi mwynhau eu hunain yn arw. Gobeithiwn gynnal prynhawn tebyg y flwyddyn nesaf.

Apêl Marie Curie
Cefnogodd yr ysgol yr apêl deilwng yma eto eleni gan werthu Cennin Pedr ar bin . Cyfanswm y casgliad oedd £20. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Eisteddfod Cylch yr Urdd
Cynhaliwyd yr Eisteddfod yn Ysgol Brynrefail dydd Sadwrn Mawrth8fed. Diolch i bawb am wneud eu gorau , a llongyfarchiadau i’r Parti Unsain a ddaeth yn 1af, ac Elin Thomas yn 3ydd yn yr unawd piano. Dymunwn bob lwc iddynt yn yr Eisteddfod Sir a gynhelir yn Neuadd Pritchard Jones Bangor dydd Sadwrn Mawrth 22ain.

Ymweliad
Fel rhan o’r thema “Cartrefi” aeth plant dosbarthiadau Derbyn, 1 a 2 i ymweld ag Amgueddfa Lechi Llanberis dydd Iau Mawrth13eg.Cawsant gyfle i weld gweithiwr yn hollti a naddu llechi, gwylio ffilm ac ymweld â rhes dai “Fron Haul”. Ar ôl cinio cerddodd pawb i bentref Llanberis i edrych ar y gwahanol adeiladau yno. Cafodd pawb hufen ia blasus i orffen diwrnod pleserus.

Diwrnod Hyfforddiant
Cynhelir diwrnod o hyfforddiant i’r staff dydd Llun Mawrth 31ain a dydd Llun Ebrill 28ain. Bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant ar ôl gwyliau’r Pasg dydd Mawrth Ebrill 29ain.

Ail gylchu Antur Waenfawr
Diolch i bawb sydd yn dod a dillad ayyb i’r bin ail gylchu sydd yn yr ysgol. Mae hyn yn sicrhau cyfraniad ariannol i’r ysgol bob tro mae’r bin yn llawn. Daliwch ati !

“Wish y Daily Post”
Diolch i bawb a gasglodd y tocynnau “Wish y Daily Post” yn ddiweddar. Casglwyd 15,563 a derbyniodd yr ysgol siec am £184.48. Rydym yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth gan bawb .

Croeso
Croesawyd 7 o blant bach newydd i’r dosbarth meithrin, mae Megan,Simone,Nel, Lois, Math, Macs ac Efan wedi setlo’i lawr yn dda iawn yn ein plith.
Croesawn Miss Megan Jones fel Cymhorthydd yn nosbarth 5 a 6, Mrs Sharon Jones fel Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen, a Mrs Sam Williams fydd yn treulio dau ddiwrnod yr wythnos yn CA2 fel rhan o’i chwrs Coleg.
Mae’r Ysgol yn falch o gael croesawu ein Glanhawr a Gofal newydd sef Mr Huw Trefor Williams sydd wedi setlo i mewn i’w swydd newydd ar ei union.

Pob Lwc!
Dyna ddymunwn i’r plant sydd wedi dechrau ar eu cyfnod yn Ysgol Brynrefail.

Gwersi Nofio
Mae 33 o blant dosbarthiadau 2,3, 4, 5, a 6 wedi dechrau ar gyfres o wersi nofio sydd yn cael eu cynnal yn wythnosol ar fore dydd Iau, mae pawb yn mwynhau.

Gwersi Offerynnol
Mae 16 o blant yn derbyn gwersi yn yr ysgol bob wythnos.

Bore Coffi Apêl Mc Millan
Cynhelir bore coffi yn Neuadd yr Ysgol bore dydd Gwener Medi 27ain gyda’r elw yn mynd tuag at yr apel uchod. Mae croeso i unrhyw un o’r Gymuned alw draw rhwng 10.30 a 11.30 i gael paned a bisgedi a sgwrs.

Cynllun Sbarci a Fflic
Mae plant yr ysgol wedi bod yn brysur iawn yn lleihau ein defnydd o ynni dros y flwyddyn ddiwethaf fel rhan o’r cynllun ac wedi llwyddo i ostwng ein defnydd o ynni o 9.8% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Da iawn chi!

Yr Urdd
Mae nifer o’r plant wedi ymaelodi am y flwyddyn 2013 -14. Bydd gweithgareddau’r Urdd yn cychwyn ar ôl y Nadolig.

Tynnu Lluniau
Bydd Mr Gwynant Parri yn yr Ysgol bore dydd Mawrth Tachwedd 12fed i dynnu lluniau’r plant. Mae croeso i unrhyw un sydd heb blant yn yr Ysgol i alw draw os dymunant.

Arolwg
Bu arolygwyr Estyn yn ymweld â’r ysgol ym Mehefin ac fe gafodd yr ysgol adroddiad arbennig o dda yn dilyn eu hymweliad. Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd hefo cysylltiad â’r ysgol.

Diogelwch Tân – Pnawn dydd Mercher Mai 15fed daeth Gwawr o’r Gwasanaeth Tân i sgwrsio gyda’r plant am y pwysigrwydd o ddiogelwch tân.

Gŵyl Gyfeiriannu - Cafodd disgyblion Bl 3 i 6 gyfle i gymryd rhan yn yr Ŵyl Gyfeiriannu yn Parc Padarn Llanberis pnawn dydd Gwener Mai 24ain. Roedd pawb wedi mwynhau ‘r profiad .


Rhedeg Traws Gwlad – Nos Iau Ebrill 18fed cafodd amryw o blant BL3 i 6 gyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth rhedeg Traws Gwlad ar gyfer Ysgolion Gwynedd yn Y Faenol. Llwyddodd Georgia Parkinson, Abbi Parkinson ac Efa Baines i orffen yn y deg uchaf, Llongyfarchiadau ! Clod hefyd i bawb arall a fynychodd sef, Twm Herd, Aron Roberts, Ioan Williams, Enlli Williams a Mabli Baines.


Sioe WCW a Swyn yr Ardd – Treuliodd plant dosbarth y Babanod fore hwyliog yn Neuadd Goffa Felinheli bore dydd Iau Ebrill 25ain. Roeddent yn ffodus o gael mynd i weld y Sioe hwyliog a lliwgar yma a chafwyd amser braf yng nghwmni plant o wahanol ysgolion.


Gwasanaeth Boreol – Croesawyd Mr Andrew Setatree i’r Ysgol bore dydd Mawrth Ebrill 30ain i gynnal y Gwasanaeth.

 

Yr Urdd - Aeth y Tîm Pelrwyd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan yr Urdd yng Nghanolfan Arfon nos Fawrth Ionawr 8fed. Diolch i’r plant am wneud eu gorau ac am gymorth y rhieni ar y noson.

Gwersi Tenis – Cynhelir y gwersi bob bore dydd Iau yn y Ganolfan Tenis yng Nghaernarfon.

Gweithdy Storiâu - Treuliwyd bore difyr iawn yng nghwmni’r awdures Mari Gwilym fore dydd Llun Ionawr 21ain.

Gwasanaeth boreol – Daeth Mr Andrew Settatree i’r Ysgol bore dydd Mawrth Chwefror 5ed a Mawrth12fed i gynnal y gwasanaeth.

Gala Nofio – Bu rhai o ddisgyblion Bl 3 i 6 yn cymryd rhan mewn Gala Nofio yn y Ganolfan Hamdden yng Nghaernarfon dydd Iau Chwefror 7fed. Llongyfarchiadau i bawb am gymryd rhan.

Eisteddfod Cylch yr Urdd – Cynhaliwyd yr Eisteddfod yn Ysgol Brynrefail dydd Sadwrn Chwefror 23ain. Diolch i bawb am wneud eu gorau , a llongyfarchiadau i’r Parti Unsain a ddaeth yn 1af, ac Elin Thomas yn 2ail ar yr unawd piano. Dymunwn bob lwc iddynt yn yr Eisteddfod Sir a gynhelir yn Neuadd Pritchard Jones Bangor dydd Sadwrn Mawrth16eg.

Dydd Gŵyl Dewi - Fel rhan o’r dathliadau aeth rhai o blant yr ysgol i Gartref Nyrsio Penisarwaen pnawn dydd Iau Chwefror 28 i gyflwyno gwahanol eitemau o adloniant i’r preswylwyr yno. Roedd pawb wedi mwynhau cymryd rhan.

Cafodd y plant gyfle i ddod i’r ysgol mewn gwisg yn gysylltiedig â Chymru ar Fawrth1af. Yn y prynhawn cynhaliwyd pnawn Te Cymreig gan bwyllgor y Neuadd Gymuned gyda phlant yr ysgol yn paratoi’r adloniant . Roedd llawer o wahanol bobol o’r Gymuned wedi troi mewn ac wedi mwynhau eu hunain yn arw. Gobeithiwn gynnal prynhawn tebyg y flwyddyn nesaf.

Apêl Marie Curie - Cefnogodd yr ysgol yr apêl deilwng yma eto eleni gan werthu Cennin Pedr ar bin . Cyfanswm y casgliad oedd £28.30c. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Fformiwla 1- cafodd blant Bl.5/6 ddiwrnod arbennig yn Venue Cymru, Llandudno ar Fawrth 4ydd. Fe fuon yn dylunio car rasio Fformiwla 1 gan ddefnyddio meddalwedd arbennig ac yna cafwyd rasus cyffrous yn erbyn ceir sgolion ledled Gogledd Cymru. I orffen y dydd, roedd arddangosfa wyddonol i’n diddori, hefyd.

Gwasanaeth – Cynhaliwyd gwasanaeth i Bl 5 a 6 gan Rhian Jones o “Childline“ bore dydd Mercher Mawrth 6ed a dydd Gwener Mawrth 15fed.

Ymweliad - Daeth Ficer Eglwys Santes Helen , Parch Lloyd Jones i ymweld â Bl 3 a 4 pnawn dydd Mawrth 5/3/13. Cafwyd sgwrs ddiddorol ganddo.

Dathlu diwrnod y llyfr –Cafodd dosbarth y Babanod gyfle i ddod a’i hoff lyfr i’r ysgol a gwisgo i fyny fel un o’r cymeriadau yn y llyfr. Roedd pawb wedi mwynhau’r diwrnod a gweld y gwahanol lyfrau.

Gŵyl Athletau -Bu rhai o blant CA2 yn cymryd rhan mewn Gwyl Athletau ar gyfer ysgolion Cylch Arfon dydd Mercher Mawrth 13eg. Cafodd pawb hwyl wrth gystadlu gyda phlant o’r gwahanol ysgolion eraill.

Diwrnod Hyfforddiant – Cynhelir diwrnod o hyfforddiant i’r staff dydd Llun Ebrill 8fed. Bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant dydd Mawrth Ebrill 9fed.

 
 
Archif Newyddion - cliciwch yma


Lluniau Diweddaraf o'r Albwm

Cliciwch yma i weld yr Albwm

 

 

 

Rydym yn gwybod bod nifer ohonoch a'ch ffrindiau yn siopa ar lein, felly mae Ysgol Gymuned Penisarwaun yn cydweithio gyda chwmni TheGivingMachine i gynhyrchu rhoddion ariannol ar ein cyfer bob tro rydych yn siopa arlein - heb gostio ceiniog yn ychwanegol. Ewch i www.thegivingmachine.co.uk er mwyn ymweld a'r siop arlein.

Bydd popeth y byddwch yn ei brynu drwy'r wefan hon yn cynhyrchu rhodd ariannol i'r ysgol - a bydd cyfanswm y rhoddion ar gyfer yr ysgol yn cynyddu'n gyflyn iawn. Gallai 500 o siopwyr arlein, sy'n 'rhoi am ddim' i ysgol Gymuned Penisarwaen drwy TheGivingMachine godi tua £7,500 y flwyddyn.Mae mwy na 100 o siopau gwahanol yn rhan o TheGivingMachine gan gynnwys eich holl ffefrynnau.

You shop, they give to Ysgol Gymuned Penisarwaen
Do tell your family and friends about The GivingMachine and encourage them to register and shop on our behalf.
 
   Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd