Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
 

 

 

Linciau Pwysig

Newyddion

Croeso i Safle We Ysgol Gymuned Penisarwaen.

 
Hysbysfwrdd

Adroddiad Arolygiad Ysgol Gymuned Penisarwaun 2013 - cliciwch yma

Dyddiadau Tymhorau/Gwyliau 2013/14 ~ cliciwch yma


Newyddion Diweddaraf

Croeso
Croesawyd 7 o blant bach newydd i’r dosbarth meithrin, mae Megan,Simone,Nel, Lois, Math, Macs ac Efan wedi setlo’i lawr yn dda iawn yn ein plith.
Croesawn Miss Megan Jones fel Cymhorthydd yn nosbarth 5 a 6, Mrs Sharon Jones fel Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen, a Mrs Sam Williams fydd yn treulio dau ddiwrnod yr wythnos yn CA2 fel rhan o’i chwrs Coleg.
Mae’r Ysgol yn falch o gael croesawu ein Glanhawr a Gofal newydd sef Mr Huw Trefor Williams sydd wedi setlo i mewn i’w swydd newydd ar ei union.

Pob Lwc!
Dyna ddymunwn i’r plant sydd wedi dechrau ar eu cyfnod yn Ysgol Brynrefail.

Gwersi Nofio
Mae 33 o blant dosbarthiadau 2,3, 4, 5, a 6 wedi dechrau ar gyfres o wersi nofio sydd yn cael eu cynnal yn wythnosol ar fore dydd Iau, mae pawb yn mwynhau.

Gwersi Offerynnol
Mae 16 o blant yn derbyn gwersi yn yr ysgol bob wythnos.

Bore Coffi Apêl Mc Millan
Cynhelir bore coffi yn Neuadd yr Ysgol bore dydd Gwener Medi 27ain gyda’r elw yn mynd tuag at yr apel uchod. Mae croeso i unrhyw un o’r Gymuned alw draw rhwng 10.30 a 11.30 i gael paned a bisgedi a sgwrs.

Cynllun Sbarci a Fflic
Mae plant yr ysgol wedi bod yn brysur iawn yn lleihau ein defnydd o ynni dros y flwyddyn ddiwethaf fel rhan o’r cynllun ac wedi llwyddo i ostwng ein defnydd o ynni o 9.8% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Da iawn chi!

Yr Urdd
Mae nifer o’r plant wedi ymaelodi am y flwyddyn 2013 -14. Bydd gweithgareddau’r Urdd yn cychwyn ar ôl y Nadolig.

Tynnu Lluniau
Bydd Mr Gwynant Parri yn yr Ysgol bore dydd Mawrth Tachwedd 12fed i dynnu lluniau’r plant. Mae croeso i unrhyw un sydd heb blant yn yr Ysgol i alw draw os dymunant.

Arolwg
Bu arolygwyr Estyn yn ymweld â’r ysgol ym Mehefin ac fe gafodd yr ysgol adroddiad arbennig o dda yn dilyn eu hymweliad. Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd hefo cysylltiad â’r ysgol.

Diogelwch Tân – Pnawn dydd Mercher Mai 15fed daeth Gwawr o’r Gwasanaeth Tân i sgwrsio gyda’r plant am y pwysigrwydd o ddiogelwch tân.

Gŵyl Gyfeiriannu - Cafodd disgyblion Bl 3 i 6 gyfle i gymryd rhan yn yr Ŵyl Gyfeiriannu yn Parc Padarn Llanberis pnawn dydd Gwener Mai 24ain. Roedd pawb wedi mwynhau ‘r profiad .


Rhedeg Traws Gwlad – Nos Iau Ebrill 18fed cafodd amryw o blant BL3 i 6 gyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth rhedeg Traws Gwlad ar gyfer Ysgolion Gwynedd yn Y Faenol. Llwyddodd Georgia Parkinson, Abbi Parkinson ac Efa Baines i orffen yn y deg uchaf, Llongyfarchiadau ! Clod hefyd i bawb arall a fynychodd sef, Twm Herd, Aron Roberts, Ioan Williams, Enlli Williams a Mabli Baines.


Sioe WCW a Swyn yr Ardd – Treuliodd plant dosbarth y Babanod fore hwyliog yn Neuadd Goffa Felinheli bore dydd Iau Ebrill 25ain. Roeddent yn ffodus o gael mynd i weld y Sioe hwyliog a lliwgar yma a chafwyd amser braf yng nghwmni plant o wahanol ysgolion.


Gwasanaeth Boreol – Croesawyd Mr Andrew Setatree i’r Ysgol bore dydd Mawrth Ebrill 30ain i gynnal y Gwasanaeth.

 

Yr Urdd - Aeth y Tîm Pelrwyd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan yr Urdd yng Nghanolfan Arfon nos Fawrth Ionawr 8fed. Diolch i’r plant am wneud eu gorau ac am gymorth y rhieni ar y noson.

Gwersi Tenis – Cynhelir y gwersi bob bore dydd Iau yn y Ganolfan Tenis yng Nghaernarfon.

Gweithdy Storiâu - Treuliwyd bore difyr iawn yng nghwmni’r awdures Mari Gwilym fore dydd Llun Ionawr 21ain.

Gwasanaeth boreol – Daeth Mr Andrew Settatree i’r Ysgol bore dydd Mawrth Chwefror 5ed a Mawrth12fed i gynnal y gwasanaeth.

Gala Nofio – Bu rhai o ddisgyblion Bl 3 i 6 yn cymryd rhan mewn Gala Nofio yn y Ganolfan Hamdden yng Nghaernarfon dydd Iau Chwefror 7fed. Llongyfarchiadau i bawb am gymryd rhan.

Eisteddfod Cylch yr Urdd – Cynhaliwyd yr Eisteddfod yn Ysgol Brynrefail dydd Sadwrn Chwefror 23ain. Diolch i bawb am wneud eu gorau , a llongyfarchiadau i’r Parti Unsain a ddaeth yn 1af, ac Elin Thomas yn 2ail ar yr unawd piano. Dymunwn bob lwc iddynt yn yr Eisteddfod Sir a gynhelir yn Neuadd Pritchard Jones Bangor dydd Sadwrn Mawrth16eg.

Dydd Gŵyl Dewi - Fel rhan o’r dathliadau aeth rhai o blant yr ysgol i Gartref Nyrsio Penisarwaen pnawn dydd Iau Chwefror 28 i gyflwyno gwahanol eitemau o adloniant i’r preswylwyr yno. Roedd pawb wedi mwynhau cymryd rhan.

Cafodd y plant gyfle i ddod i’r ysgol mewn gwisg yn gysylltiedig â Chymru ar Fawrth1af. Yn y prynhawn cynhaliwyd pnawn Te Cymreig gan bwyllgor y Neuadd Gymuned gyda phlant yr ysgol yn paratoi’r adloniant . Roedd llawer o wahanol bobol o’r Gymuned wedi troi mewn ac wedi mwynhau eu hunain yn arw. Gobeithiwn gynnal prynhawn tebyg y flwyddyn nesaf.

Apêl Marie Curie - Cefnogodd yr ysgol yr apêl deilwng yma eto eleni gan werthu Cennin Pedr ar bin . Cyfanswm y casgliad oedd £28.30c. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Fformiwla 1- cafodd blant Bl.5/6 ddiwrnod arbennig yn Venue Cymru, Llandudno ar Fawrth 4ydd. Fe fuon yn dylunio car rasio Fformiwla 1 gan ddefnyddio meddalwedd arbennig ac yna cafwyd rasus cyffrous yn erbyn ceir sgolion ledled Gogledd Cymru. I orffen y dydd, roedd arddangosfa wyddonol i’n diddori, hefyd.

Gwasanaeth – Cynhaliwyd gwasanaeth i Bl 5 a 6 gan Rhian Jones o “Childline“ bore dydd Mercher Mawrth 6ed a dydd Gwener Mawrth 15fed.

Ymweliad - Daeth Ficer Eglwys Santes Helen , Parch Lloyd Jones i ymweld â Bl 3 a 4 pnawn dydd Mawrth 5/3/13. Cafwyd sgwrs ddiddorol ganddo.

Dathlu diwrnod y llyfr –Cafodd dosbarth y Babanod gyfle i ddod a’i hoff lyfr i’r ysgol a gwisgo i fyny fel un o’r cymeriadau yn y llyfr. Roedd pawb wedi mwynhau’r diwrnod a gweld y gwahanol lyfrau.

Gŵyl Athletau -Bu rhai o blant CA2 yn cymryd rhan mewn Gwyl Athletau ar gyfer ysgolion Cylch Arfon dydd Mercher Mawrth 13eg. Cafodd pawb hwyl wrth gystadlu gyda phlant o’r gwahanol ysgolion eraill.

Diwrnod Hyfforddiant – Cynhelir diwrnod o hyfforddiant i’r staff dydd Llun Ebrill 8fed. Bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant dydd Mawrth Ebrill 9fed.

 
 
Archif Newyddion - cliciwch yma


Lluniau Diweddaraf o'r Albwm

Cliciwch yma i weld yr Albwm

 

 

 

Rydym yn gwybod bod nifer ohonoch a'ch ffrindiau yn siopa ar lein, felly mae Ysgol Gymuned Penisarwaun yn cydweithio gyda chwmni TheGivingMachine i gynhyrchu rhoddion ariannol ar ein cyfer bob tro rydych yn siopa arlein - heb gostio ceiniog yn ychwanegol. Ewch i www.thegivingmachine.co.uk er mwyn ymweld a'r siop arlein.

Bydd popeth y byddwch yn ei brynu drwy'r wefan hon yn cynhyrchu rhodd ariannol i'r ysgol - a bydd cyfanswm y rhoddion ar gyfer yr ysgol yn cynyddu'n gyflyn iawn. Gallai 500 o siopwyr arlein, sy'n 'rhoi am ddim' i ysgol Gymuned Penisarwaen drwy TheGivingMachine godi tua £7,500 y flwyddyn.Mae mwy na 100 o siopau gwahanol yn rhan o TheGivingMachine gan gynnwys eich holl ffefrynnau.

You shop, they give to Ysgol Gymuned Penisarwaen
Do tell your family and friends about The GivingMachine and encourage them to register and shop on our behalf.
 
   Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd